Srđ je Grad

Turizam

KLGB Srđ je Grad detektirala je nedostatke u destinaciji te ih je razvrstala na tri razine:

LOKALNA RAZINA

  • Nedostatak dijaloga između vlasti i struke i izostanak elementarne koordinacije
  • Izostanak dogovora oko važnih pitanja u destinaciji
  • Nepostojanje strateških dokumenata (Strategije razvoja turizma koja bi obuhvaćala i plan upravljanja povijesnom jezgrom, plan upravljanja brodovima za kružna putovanja i plan upravljanja javnim površinama)
  • Nepostojanje strateškog plana vezanog za produljenje sezone
 • Nevidljivost i pasivnost Turističke zajednice Grada Dubrovnika

NACIONALNA RAZINA

Prepuštanje inicijative istarskom, ali i drugim lobijima dovelo je do :

  • Male zastupljenosti dubrovačkih kadrova u upravnim tijelima udruga na nacionalnoj razini
  • Potpune nezastupljenosti dubrovačkih kadrova u predstavništvima HTZ-a u svijetu
  • Propuštenih prilika da destinacija kandidira i predloži dubrovački stručni kadar za mjesto direktora Glavnog ureda HTZ-a ili pak na važna mjesta u Ministarstvu turizma
 • Zanemarive zastupljenosti dubrovačkih kadrova u ostalim važnim tijelima na nacionalnoj (UPUHH, UHPA, OMH) razini

MEĐUNARODNA RAZINA

  • Slaba, gotovo nikakva zastupljenost dubrovačkog kadra u upravnim tijelima međunarodnih turističkih asocijacija (ECM, ICCA , ETOA)
 • Loša „vidljivost“ i povezanost destinacije tijekom zimskog perioda s važnim međunarodnim čvorištima

Temeljem gore navedenog, KLGB Srđ je Grad drži da su prioriteti u strateškom promišljanju dubrovačke turističke budućnosti sljedeći :

   1. Formiranje Destinacijske menadžment organizacije ( DMO )
   1. Izrada strategije razvoja turizma Dubrovnika za period 2019. – 2029.
  1. Sustavno rješavanje otvorenih pitanja s turističkim dionicima (autobuseri, restorateri, vodiči, taksisti …) koji opterećuju međusobne odnose i koji onemogućavaju nesmetano funkcioniranje destinacije

1. FORMIRANJE DESTINACIJSKE MENADŽMENT ORGANIZACIJE (DMO)

Trenutačno stanje :

  • Ne postoji strateško i operativno upravljanje destinacijom
  • Ne postoje zajednička, unaprijed usuglašena, vizija
  • Ne postoji usuglašen razvoj i promocija destinacije
 • Nevidljivost i bezidejnost TZ grada Dubrovnika

To je dovelo do :

  • Nepostojanja dijaloga u destinaciji
  • Ignoriranja i neuvažavanja mišljenja struke
 • Nepostojanja sustavnih operativnih koordinacija (lokalna vlast, hotelijeri, agencije, vodiči, TZ-a i ostali dionici)

Što predlažemo ?

  • Žurno donošenje novog Zakona o Turističkim zajednicama
 • Formiranje DMO; zadatak je DMO-a, između ostalog, okupljanje dionika javnog, privatnog i civilnog sektora

Poslovna misija DMO-a  

Poslovna je misija DMO-a  razvoj i promocija destinacije kroz koordiniranje i upravljanje ključnim aktivnostima turističkog razvoja (planiranje, marketing, financiranje, donošenje i provedba odluka te razvoj turističkih proizvoda u destinaciji)

Rok za formiranje DMO-a :

  • Ukoliko se naprave neophodne predradnje, rok za potpunu implementaciju DMO-a bio bi godinu dana od donošenja novog Zakona o turističkim zajednicama
 • U međuvremenu, TZ grada Dubrovnika mora preuzeti odgovornost u koordiniranju aktivnosti u destinaciji zbog svoje financijske i kadrovske kapacitiranosti

2. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA DUBROVNIKA ZA PERIOD 2019. – 2029.

Trenutno stanje :

  • Osim županijskog dokumenta iz 2012. godine ne postoji strateški dokument koji definira razvoj turizma u Dubrovniku na duži period (10 godina).
  • Ono što postoji je STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA I ODREDBE U KRUZING TURIZMU NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA (I. faza) Sveučilišta u Dubrovniku, koja nije prošla javnu raspravu.
  • Prema našoj procjeni, u izradu Strategije uložen je veliki napor, ali ta Strategija ne daje odgovore na ključna pitanja dubrovačkog turizma, već uglavnom utvrđuje postojeće stanje.
 • Strategija uglavnom ne daje smjernice, ne razrađuje načine, metodologiju, modalitete niti daje konkretne prijedloge i sugestije.

Što predlažemo ?

  • Konkretizirati rad na STRATEGIJI RAZVOJA TURIZMA Sveučilišta u Dubrovniku, i to za period 2019. – 2029. na način koji će biti uključiv.
  • To bi značilo da je nužno da na izradi Strategije, osim nositelja Sveučilište u Dubrovniku i njihovih stručnih službi, bude intenzivnije uključena struka i zainteresirana javnost, uz dionike javnog, privatnog i civilnog sektora.
  • Zbog njene važnosti, aktivnosti na izradi Strategije bi se trebale proširiti te uključivati radionice, panele, prezentacije, tribine, javne rasprave, ankete, terenski rad te ostale aktivnosti.
  • Hodogram aktivnosti trebao bi se odnositi na 2017. i 2018. godinu, koja bi trebala biti ključna godina u izradi Strategije
 • Strategija bi, između ostalog, trebala dati odgovore na ključna pitanja, te objediniti teme vezane uz problematiku :

A /  Upravljanja brodovima za kružna putovanja

B / Upravljanja povijesnom jezgrom Grada Dubrovnika ( Plan upravljanja ), koji uključuje Plan upravljanja javnim površinama i Plan upravljanja procesima na platou Pila

C / Produljenja sezone boljom povezanošću i promoviranjem projekata KULTURNOG TURIZMA

D / Nužnosti izgradnje kongresnog centra

2a /  Upravljanje brodovima za kružna putovanja

Trenutačno stanje :

  • Godinama dolazi do neplanskog povećanja broja ticanja kruzera i povećanja broja gostiju s njih
  • Vršno opterećenje značajno prelazi procijenjeni nosivi kapacitet (cca 4000 gostiju u trenutku istovremeno / 7000 gostiju u jednom danu ukupno)
  • Preporuka UNESCO-a  ograničavanje je na 8.000 gostiju dnevno
  • To dovodi do kolapsa unutar povijesne jezgre, gužvi uzrokovanih prolaskom gostiju do Pila i zadržavanja na samim Pilama
 • Nedostatak sigurnosnih standarda, kao i neuvažavanje stručnih analiza o utjecaju kruzera na ljudsko zdravlje i okoliš i lokalnu ekonomiju

Što STRATEGIJA mora definirati ?

  • Nosivi kapacitet destinacije Dubrovnik
  • Dopušteni broj i veličinu brodova
  • Dozvoljena mjesta za sidrenje
 • Sustav upravljanja morskim okolišem

STRATEGIJA mora dati odgovore na pitanja vezana uz :

  • Utjecaj brodova za kružna putovanja na lokalno stanovništvo
  • Utjecaj brodova za kružna putovanja na lokalnu ekonomiju
 • Utjecaj brodova za kružna putovanja na ekosustav

STRATEGIJA  također mora:

  • Predložiti smjernice glede upravljanja brodovima za kružna putovanja u budućnosti
 • Predložiti smjernice glede amortiziranja/ smanjivanja / eliminiranja  potencijalnih onečišćenja

2b /  Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Dubrovnika (u izradi)

Trenutno stanje  :

  • Prevelike gužve i zagušenje infrastrukture unutar povijesne jezgre
  • Sustavno uništavanje supstance Grada
  • Ignoriranje i „getoizacija“ domicilnog stanovništva
  • Nered u prostoru
  • Prevelik broj stolova i stolica
 • Povijesna jezgra kao „veliki restoran“

STRATEGIJA mora uključiti PLAN UPRAVLJANJA POVIJESNOM JEZGROM koja je u izradi, a koji je neophodan kako bi :

  • Omogućio život dostojan čovjeka stanovnicima povijesne jezgre
  • Uspostavio balans između turističkog razvoja i održivosti
  • Omogućio bolju kontrolu procesa unutar povijesne jezgre
  • Definirao i uspostavio sigurnosne procedure
  • Planski radio na mjerama povećanja konkurentnosti
  • Definirao prioritete i izbjegao preklapanja u nadležnostima
  • Optimalno valorizirao turističke atrakcije
  • Optimizirao ciljano stavljanje u funkciju turističkih resursa
  • Disperzirao posjetitelji povijesne jezgre na lokacije koje lakše podnose pritisak velikog broja posjetitelja
 • Ograničio pristup pojedinim lokacijama unutar povijesne jezgre

2c /  Produljenje sezone boljom povezanošću i promoviranjem projekata KULTURNOG TURIZMA

Trenutno stanje  :

  • Nepostojanje strateškog promišljanja vezanog uz produljenje sezone
  • Slaba ponuda projekata iz sfere kulture tijekom zimskih mjeseci
  • Slaba zračna povezanost s međunarodnim čvorištima tijekom zime
  • Neprimjeren izgled povijesne jezgre u zimskom, blagdanskom razdoblju, s mnoštvom šatora, plastičnim klizalištem, umjetnim snijegom i drvenim kućama
  • AD-HOC  i „copy paste“ aktivnosti tijekom zime
 • Kašnjenje s promidžbenim aktivnostima te nepridržavanje prethodno usvojenih programa

Zračna povezanost

* Preduvjet za promišljanje Dubrovnika kao cjelogodišnje destinacije bolja je zračna povezanost

* Zračna povezanost Dubrovnika s međunarodnim čvorištima tijekom zimskog perioda izuzetno je loša i nedovoljna

* Naša analiza zimske zračne povezanosti koja se odnosila na period 2015./2016., a koja je usporedila gradove poput Venecije, Salzburga, Graza, Splita i Dubrovnika, pokazala je poražavajuće rezultate za Dubrovnik

* Na tragu te analize započeli smo s aktivnostima vezanim uz uspostavljanje zimske ZRAČNE LINIJE DUBROVNIK – FRANKFURT

* Amandmanom na Proračun za 2015. godinu i planiranjem 2.000.000 Kn za ovu svrhu, stvorili smo preduvjete da se zimska zračna linija DUBROVNIK – FRANKFURT uspostavi

* Našim naporima, u suradnji gradskim UO i TZGD, Zimska linija DUBROVNIK – FRANKFURT  realizirana je u zimskom periodu 2016. / 2017. s rokom od tri godine

* Slijedom toga predlažemo :

– Širenje zimske zračne linije za Frankfurt na sedam dana u tjednu

– paralelno s tim, uspostavljanje novih zimskih zračnih linija sudjelovanjem u udruženom oglašavanju HTZ-a

– Naši su prijedlozi novih zimskih linija sljedeći : Stockholm, Moskva, Pariz

– Pregovori s prijevoznicima, osim Croatia Airlinesa, moraju uključivati i low-cost prijevoznike

Kulturni turizam :

  • Paralelno s uspostavom bolje zračne povezanosti  trebaju se stvarati preduvjeti za razvijanje projekata koji se odnose na KULTURNI TURIZAM
  • Takvi su projekti razlog dolaska gostiju u destinaciju tijekom zimskog perioda
  • U širem smislu, kulturni je turizam takva vrsta turizma kojem je cilj turističkih dolazaka u destinaciju posjeta muzejima, izložbama, koncertima i ostalim kulturnim događanjima
  • Shvativši važnost kulturnih projekata u turističkoj ponudi destinacije, KLGB Srđ je Grad je, u suradnji sa UGD, osmislila i organizirala veliku svjetsku izložbu FRANCISA BACONA 
  • Izložba je planirana amandmanom na Proračun za 2015. godinu
  • Izložba je realizirana u periodu prosinac 2016. / veljača 2017. godine
  • Također, KLGB Srđ je Grad ima u pripremi projekt DUBROVNIK UNPLUGGED , koji također cilja zimski period (veljača)
  • Riječ je o međunarodnom festivalu koji bi se sastojao od glazbenih radionica, izložbi rock fotografija i rock plakata, projekcija rock filmova te koncerata uživo
  • DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL trajao bi sedam dana tijekom zimskog perioda i imao bi međunarodni karakter
  • Prijedlog KLGB Srđ je Grad je, također, da se unutar povijesne jezgre osmisli kuća/muzej u kojoj bi se prezentirao život DUBROVAČKIH VLASTELINSKIH OBITELJI
 • STRETEGIJA RAZVOJA TURIZMA mora, kao prioritet, utvrditi nastavak organizacije velikih svjetskih izložbi tijekom zimskog perioda, velikih svjetskih događanja te ostalih kvalitetnih kulturnih programa i projekata u destinaciji (nastupi FA Linđo, DSO-a, ostalo) za period od  studenog do ožujka

Strategija – ostale aktivnosti

Također, STRATEGIJA mora definirati :

  • Skupine na koje strategija treba ciljati
  • Potrebe emitivnih tržišta za zimskim programima
  • Dinamiku predstavljanja programa javnosti i poslovnim partnerima
 • Marketinške i promotivne aktivnosti

2d /  Nužnost izgradnje kongresnog centra

Trenutno stanje

* Dubrovnik nema kongresni centar

* To nas diskvalificira u namjeri da se kandidiramo za dovođenje, između ostalog, najvećih svjetskih kongresa i konvencija, izložbenih sajmova, korporativnih događanja u Dubrovniku

* Zbog te činjenice destinacija gubi dio poslova koje bi mogla realizirati da raspolaže modernim kongresnim centrom

Što predlažemo ?

* Izgradnju kongresnog centra srednje veličine s polivalentnim dvoranama za događanja

* Veličina do 20 tisuća m2

* Moguće lokacije Babin kuk (kamp) ili Župa dubrovačka

  1. SUSTAVNO RJEŠAVANJE OTVORENIH PITANJA S TURISTIČKIM DIONICIMA

Trenutno stanje

* Postoji niz otvorenih pitanja u odnosima Grad – turistički dionici

* Sva ta otvorena pitanja direktno afektiraju i ometaju nesmetano funkcioniranje destinacije

* Za rješavanje tih pitanja nije nikada bilo iskrene volje, nego su se formirala povjerenstva, kontinuirano stvari stavljale pod tepih, ili su se, pak, prelamale preko koljena

* Dodatni problem predstavlja politiziranje spornih tema, zbog čega se stvari, u većini slučajeva, nisu pomakle s mrtve točke

* Upravo zbog nesređenih odnosa, kao rezultat imamo otežano funkcioniranje destinacije, naročito tijekom dana pune zauzetosti kada je pritisak na destinaciju najveći

O čemu govorimo ?

* Problematika zaustavljanja autobusa na platou Pila (agencije / autobuseri)

* Problematika upravljanja i korištenja javnih površina (restorateri)

* Problematika osnivanja dviju udruge vodiča (vodička služba)

* Problematika koncesija u auto-taxi prijevozu (auto-taxi služba)

Što predlažemo ?

* KLGB Srđ je Grad zalagat će se za dijalog i sistematičan pristup u rješavanju spomenutih otvorenih pitanja

* Paralelno s tim, KLGB Srđ je Grad predlagat će svoja rješenja, kako bi ubrzala procese

* Tako smo još u studenom 2015. godine dali svoje prijedloge vezano uz reguliranje prometa na platou Pila dokumentom CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA – DISPEČERSKA SLUŽBA 

* Vezano uz upravljanje javnim površinama, u studenom smo prošle godine predstavili naš dokument PLAN UPRAVLJANJA JAVNIM POVRŠINAMA 

* Vezano uz dvije udruge vodiča, KLGB Srđ je Grad ne smatra kako je takav rasplet situacije najbolje rješenje. Zaštita je lokaliteta važna, a ona podrazumijeva to da određene lokalitete kulturne baštine mogu interpretirati samo osobe koje imaju neophodnu razinu znanja i koji su za to osposobljene, odnosno educirane. Smatramo da Grad mora zastupati takav stav prema Ministarstvu kulture.

* Problematici koncesija u auto-taxi prijevozu mora se pristupiti na sistematičan način, prvenstveno utemeljen na mišljenju struke

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.