Srđ je Grad

Stav liste Srđ je grad vezano za Prijedlog UPU-a „Sv. Jakov“.

PROSTORNI PLANOVI MORAJU RJEŠAVATI URBANISTIČKA PITANJA, A NE UDOVOLJAVATI INVESTITORSKIM PROHTJEVIMA

Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov” još je jedan u nizu planova koji prostor ne sagledava kao cjelinu, u njemu ne definira sadržaje javne namjene te na taj način ne sagledava potrebe stanovnika grada. Srđ je Grad uporno će se zauzimati protiv ovakvog plana i općenito protiv načina donošenja prostornih planova kojima je cilj zadovoljenje želja i prohtjeva investitora bez adresiranja potreba stanovnika koji su, kad je konkretno riječ o ovom širem prostoru, jasno iskazani na skupu građana kotara Ploče u veljači ove godine. 

Cjelovita rješenja

  • Smatramo da se prostornom planu Sv. Jakova (2.2.) treba pristupiti zajedno s prostornim planom Belvedere (2.1.), kao i područjem Biskupije jer taj prostor predstavlja jednu nedjeljivu cjelinu u kojoj samostan ima središnje mjesto. Apsurdno je, naime, da prostor s bočne strane samostana uopće nije u planu UPU-a, što znači da za njega vrijede manje strogi uvjeti gradnje definirani tek GUP-om.
  • Ovo ukazuje na činjenicu da se u Dubrovniku izrada i definiranje obuhvata nižih prostornih planova pokreće tek temeljem interesa privatnih posjednika čestica građevinskog zemljišta, a ne temeljem urbanističkog planiranja šire cjeline.

Javni interes

  • I ovdje se vidi još jedan problem lošeg obuhvata prostornog plana. Naime, i u ovom je slučaju definiran obuhvat u kojem prema GUP-u nema sadržaja javne namjene, premda u neposrednoj blizini postoji čitavo jedno naselje – Zlatni potok sa svim svojim potrebama koje se mogu rješavati samo u jednom širem obuhvatu. Tako je npr. jedna od potreba stanovnika, jasno iskazana na zboru građana kotara Ploče u veljači ove godine kojom traže rješenje za trasu kojom bi se povezali putevi Frana Supila i Vlaha Bukovca, potpuno zanemarena, dok u obuhvat ovog UPU-a ulazi dio čest. puta Frana Supila koja se već sad tretira kao parkiralište za taksi vozila ili okretište za autobuse.
  • S druge strane, 200 metara dalje od ovog zanemarenog gradskog prostora, ovim bi se planom odobrila gradnja 3 – 4 obiteljske kuće (kako stoji u Procjeni utjecaja Urbanističkog plana uređenja 2.2. „Sv. Jakov“) za koje bi, shodno zakonu, sva komunalna infrastruktura bila financirana javnim novcem.
  • Kad bi se gledalo urbanistički „šire“, postalo bi jasno da je već sad čitav areal Sv. Jakova prezasićen gradnjom i da se graditi više ne bi smjelo, a želi se graditi još, unatoč činjenici da npr. prometna infrastruktura ne može pratiti sve graditeljske apetite.

Programska polazišta za izradu Plana

  • Na sjednici Gradskog vijeća od 19. studenog 2018. donesena je nova Odluka o izradi UPU-a 2.2 Sv. Jakov. Tu je u članku 9 bilo definirano da osnovno polazište za izradu Plana između ostalog čini i Stručno očitovanje Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, KLASA : 612-08/16-10/0064, URBROJ: 532-04-02-17/2-18-11 od 21. lipnja 2018. Međutim, temeljem uvida u Stručne podloge u Prijedlogu objedinjenih konzervatorsko-krajobraznih smjernica izrađivač je koristio Očitovanje Konzervatorskog odjela Dubrovnik Stručnim očitovanjem, KLASA: 612-08/16-10/0064, URBROJ: 532-04-02-17/2-17-06, od 31. listopada 2017. Iz ovoga je jasno da se čitav Plan temelji na posve drugom Stručnom očitovanju Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, nego je to Odluka iz 2018. bila odredila.

Studija procjene utjecaja na dobra svjetske baštine – HIA

  • Na sjednici Gradskog vijeća od 19. studenog 2018. donesena je nova Odluka o izradi UPU-a 2.2 Sv. Jakov. Tu je u članku 10 bilo definirano da: „Obzirom da se područje obuhvata Plana nalazi unutar granica zaštitne kontaktne zone (tzv. „buffer“) zone dobra Svjetske baštine, povijesne jezgre Dubrovnika, potrebno je izraditi Studiju procjene utjecaja na dobra svjetske baštine (HIA). I premda nam se u materijalima donosi Sažetak Procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja 2.2. „Sv. Jakov“, iz predloženog se dokumenta ne vidi ocjena ove studije koju su trebala napraviti nadležna tijela pri UNESCO-u. Jednako tako upitno je kako ukinuta Odluka o izradi UPU-a Sv. Jakov iz 2016. može biti usporediva s „Izvješćem o obuhvatu“ (Scoping Report) koje se mora izraditi prije izrade HIA-e. Upitno je upravo iz razloga jer se Odlukom iz 2018. mijenjao obuhvat Plana s 1,4 (2016) na 1,6 ha.

Izmjene GUP-a i definiranje novih standarda u kontaktnoj tzv. „buffer“ zoni

  • Konačno, uz sve navedene nedoumice, nije jasno zašto se ubrzava ovaj postupak parcijalnog pristupa kad su još u prosincu prošle godine konzervatorske smjernice za prostor cjelokupne buffer zone, u koju spada i ovo područje, predane u tekstualnom i grafičkom obliku Gradu Dubrovniku. Gradonačelnik je još od tada najavljivao izmjene GUP-a temeljem ovih smjernica. Po našem mišljenju Gradonačelnik bi trebao odustati od parcijalnog pristupa i uvesti predložene smjernice u nove izmjene GUP-a te konačno definirati logične UPU-ove, uzimajući u obzir logične cjeline prostora, tražeći zdravi balans između privatnog i javnog interesa, uz maksimalno poštivanje građana koji žive u zonama određenim urbanističkim planovima, čak i pod cijenu brisanja građevinskih zona, a ne samo izmjena uvjeta gradnje.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.