Srđ je Grad

Stanovnici Ulice Bana Jelačića otkrili tko je zaslužan za urušavanje ulice.

Svaka čast građanima na trudu i istraživanju, ovo je pravi način, imenovati odgovorne!

Samo troje vijećnika su bili „Protiv“, Srđevci Ivan Viđen, Mariela Marković i Igor Miošić.

1. Prvi na popisu zaslužnih je Gradonačelnik iz 2014. Andro Vlahušić.

2. Druga na listi zaslužnih je Dr. sci. Zrinka Rudež dipl. ing arh., Direktorica IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik, izrađivača IDGUP-a iz 2014.

3. Treći na listi zaslužnih su članovi GV iz vremena 2013.-2014., “dubrovačkog dogovora” (njih šesnaest), na čelu sa Predsjednikom, HDZ-ovcem Nikom  Bulićem, koji su glasovali „Za“.

– Troje vijećnika su bili suzdržani.

– Troje vijećnika su bili „Protiv“, Srđevci Ivan Viđen, Mariela Marković i Igor Miošić.

Kako su došli do ovih zasluga?

1. Andro Vlahušić je udovoljio nebuloznim zahtjevima investitoru Oštrice d.o.o. iz Varaždina, da izgradi stambeno poslovnu građevinu koja je potkopala i urušila ulicu.

2. Zrinka Rudež je lukavo uobličila i ugradila u Izmjene i dopune GUP-a iz 2014. nove Odredbe.

3. Vijećnici koji su bili „Za“ su svojim glasom izglasali donošenje Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika iz 2014. (Sl. glasnik Grada Dubrovnik br. 3/14.).

Kako su to napravili?

To su napravili tako što su izmjenili Odredbe za provođenje Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika iz 2007. ( Sl. glasnik Grada Dubrovnika br. 10/07.), za zonu M2 u kojoj se nalazi zgrada investitora Oštrice d.o.o. na slijedeći način:

U poglavlju:

5.2.7. Uvjeti i način gradnje u zonama mješovite – pretežito poslovne namjene (M2)

5.2.7. Uvjeti i način gradnje u zonama mješovite – pretežito poslovne namjene (M2) (9) U ovim zonama predviđena je gradnja srednjih i visokih građevina sukladno urbanim pravilima za dotičnu zonu, prostornim planovima užeg područja te arhitektonskourbanističkim natječajima. (10) Za zone mješovite-pretežito poslovne (M2) i mješovite-pretežito poslovne (M2)/garažnoposlovne (K4) namjene planirane na neizgrađenim površinama u izgrađenom dijelu naselja, površine 5.000-20.000 m2 , a koje su infrastrukturno opremljene, moguće je akte o gradnji ishoditi bez plana užeg područja prema sljedećim uvjetima: 1. maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,75, 2. maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3,5, a iznimno može biti i maksimalno 4,0 ako to nalaže konfiguracija terena,

U članku 49., stavak 14. mijenja se i glasi: Podrum koji se izvodi kao potpuno ukopan može imati veću površinu od površine nadzemnog dijela građevine i može zauzeti najviše 70% površine građevinske čestice ako na čestici nema vrijednog postojećeg visokog zelenila, a na temelju posebnog elaborata vrednovanja postojeće vegetacije

(Znači da garaža može bit izvan zgrade, ukopana ispod puta, Op. Stanovnika ul.).

U članku 49., dodaje se stavak 17a. koji glasi: Parkirne i garažne površine, kapaciteta sukladno normativima propisanim ovim Planom moraju biti osigurane na građevnoj čestici, ako se promet u mirovanju rješava podzemnim etažama iste se izuzimaju iz izračuna koeficijenta iskorištenosti (Kis). Nadzemni dio garaže može se graditi na udaljenosti od minimalno 5 m od granice s javnom prometnom površinom i minimalno 1 m od granice sa susjednom česticom ako na čestici nema vrijednog postojećeg visokog zelenila, a na temelju posebnog elaborata vrednovanja postojeće vegetacije. Udaljenost podzemne etaže od javne prometnice može biti i manja od 5 m ako se zadovolje konstruktivni uvjeti i građevine i prometnice.

(Kolika je to udaljenost manja od 5 m od prometnice, jeli 1 cm ili možda -2m, ukopano pod prometnicom, pitaju se stanovnici ul.).

“Bili vragu ovo palo na pamet?” kako kaže kolumnist Glasa Grada Mario Klečak.

Evo još jedne interesantne promjenjene odredbe koja se ne odnosi na ovu građevinu ali se odnosi na nove stambene građevine.  Da se ne začudite kad niknu neboderi u Gruškom polju, jer građevina od 35 m ima najmanje 12 katova.

U poglavlju:

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

U članku 49., stavak 9. mijenja se i glasi: U okviru obuhvata planova užeg područja i propisanih arhitektonsko-urbanističkih natječaja na prostoru Gruškog polja, visina visokih građevina može biti i veća od propisane ovim Planom, ali ne veća od 35 m.

Ove Izmjene i dopune generannog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (IDGUP-a Grada Dubrovnika) iz 2014. su još na snazi, koliko će još zla nanjeti Gradu do donošenja novog!

Stanovnici Ulice bana Josipa Jelačića

A što za to vrijeme radi Mato Franković:

U skoro godinu dana od DOSTA JE BILO, umjesto da po hitnom postupku počne pripremati izmjene GUP-a “kako bi ograničili ono što su posljednje izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika dozvolile” gradonačelnik Franković svoje historijsko NE građevinskom lobiju izrekao je novim točkastim izmjenama kojima se otvaraju nova gradilišta.

Vrijeme prolazi, dozvole se izdavaju, beton ždere prostor, mafija zarađuje, a Gradonačelnik “oštri noževe i priča gluposti”.

Za one koji žele saznati više:

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.