Srđ je Grad

Srđ je grad

Opći podaci

politička stranka: Srđ je Grad

skraćeni naziv: SJG

adresa: Dropčeva 8, 20000 Dubrovnik

osobni identifikacijski broj (OIB): 56457179048

matični broj poslovnog subjekta (MB): 5352541

žiro račun: HR9024070001100204152

elektronska pošta: info@srdjegrad.hr

O stranci

Politička stranka Srđ je Grad osnovana je na utemeljiteljskoj skupštini 24. listopada 2020. godine u Dubrovniku. Nakon provedenoga postupka registrirana je 14. prosinca 2020. godine rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave (klasa: UP/I-006-01/20-02/13, urbroj: 514-U-05-03-01/2-20-3) i upisana pod rednim brojem 372 u službenome registru političkih stranaka koji se vodi pri istome ministarstvu.

Statut stranke potom je objavljen u službenome glasilu Narodne novine br. 20/2021. (26. veljače 2021., str. 47-51.)Sukladno svome Statutu SJG ima dvoje koordinatora te upravni odbor od devet članova (uz dvoje koordinatora na skupštini se izabire sedam članova) koji između sjednica skupštine upravlja radom stranke.

U upravni odbor može prema potrebi biti kooptirano još maksimalno troje članova stranke. Mandat koordinatorima i upravnome odboru traje dvije godine.

Na skupštini 27. prosinca 2022. godine za sljedeće dvogodišnje razdoblje izabrani su koordinatori stranke (koji su istodobno i osobe ovlaštene za zastupanje stranke) Mariela Marković i Igor Miošić, dok su članovi upravnoga odbora (devet izabranih na skupštini i dva kooptirana člana): Mariela Marković, Igor Miošić, Đuro Capor, Marko Giljača, Ivan Ivičević-Bakulić, Marin Krstulović (kooptirani član), Petra Marčinko, Ljubomir Nikolić (kooptirani član), Dora Orešić, Nikša Selmani i Ivan Viđen. 

Iako je stranka osnovana tek prošle godine, ona u svome političkome profilu baštini djelovanje Iako je stranka formalno osnovana tek 2020. godine ona u svome političkome profilu baštini djelovanje kandidacijskih lista različitih nositelja kolokvijalno nazvanih Srđ je Grad koje su se pojavile na izbornim ciklusima u Dubrovniku od 2013. godine do danas.

Velika većina članova stranke bili su do sada na različite načine uključeni u aktivnosti spomenutih nezavisnih lista.Stranka trenutno ima oko 120 aktivnih članova.   

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.