Srđ je Grad

PRIMJEDBE NA IZMJENE PROSTORNOG PLANA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE


Kako bi postalo razvidno da se u jednom dijelu izmjena Županijskog prostornog plana radi o mogućem pogodovanju kojim se nastoji sakriti pravi karakter izdane lokacijske dozvole za projekt izgradnje Športske rekreacijskog centra s golf igralištem na Srđu, prethodno Vas želimo upoznati sa situacijom vezano uz pitanje vodoopskrbnog sustava na platou Srđa.

 1. Kako trenutno važeći Urbanistički plan uređenja športsko rekreacijskog centra s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka- sjever i Bosanka –jug predviđa rješavanje vodoopskrbnog sustava na platou Srđ?

Ovdje je potrebno naglasiti dva slučaja ključna za razumjevanje problema:

 1. UPU predviđa da se ukupna količina sirove vode prije dezinfekcije tlačnim cjevovodom transportira do nove prekidne vodospreme na sjeveru platoa Srđ te da se tek tada vrši razdioba na:
 • vodoopskrbu sanitarnom vodom (uz pročišćavanje vode u tamo UPU-om predviđenom pročistaču),
 • sustav navodnjavanja, 

1

UPU

 1. Postojeće građevine kao vodosprema Srđ u tvrđavi Imperijal volumena 180m3 s kotom dna 392,5 m n.m. te prekidna komora volumena 25m3 sa kotom dna 323,9 m n.m. za vodoopskrbu naselja Bosanka ne ulaze u novo planirani vodoopskrbni sustav platoa Srđ, ali se ostavlja mogućnost njihovog korištenja u prvim fazama izgradnje ukoliko kapacitetom mogu zadovoljiti potrebe gradnje. 

2

UPU

 1. Kako Idejni projekt za lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru športsko rekreacijski centar s golf igralištem, vodoopskrbnim cjevovodom i rekonstrukcijom prometnice od D8 do Bosanke, na lokaciji Srđ, kojeg je podnositelj zahtjeva Razvoj golf d.o.o. i za kojeg je izdana lokacijska dozvola od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, rješava pitanje vodoopskrbe na platou Srđ?

a.) Idejni projekt ne predviđa pročistač (uređaj za kondicioniranje uz predviđenu prekidnu komoru (Dočin) i crpnu stanicu (Dočin). Ovim se u potpunosti mijenja suština sustava vodoopskrbe platoa.

3

IDEJNI PROJEKT UZ LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Za osiguravanje potrebne vode na području I. funkcionalne cjeline Športsko-rekreacijskog centra s golf igralištem (tvrđava Imperijal, tri vile zone I i 2 vile zone 8, klupska kuća, UPOV te postojeće naselje Bosanka) predviđena je izgradnja slijedećih objekata:
 • Vodosprema Srđ
 • Crpna stanica Srđ
 • Distributivni cjevovodi I. etape.

4

IDEJNI PROJEKT UZ LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Obrazloženje odnosa UPU-a i IDEJNOG PROJEKTA (lokacijska dozvola)

Iz prikazanog je posve jasno da je Idejni projekt kao sastavni dio ishođene lokacijske dozvole potpuno zanegirao rješenje vodoopskrbe koje je bilo sastavni dio važećeg UPU-a. Premda je UPU predviđao da se crpna stanica i vodosprema na Srđu potpuno uklone iz buduće vodoopskrbe, Idejno rješenje sada za prvu fazu ne samo da predviđa korištenje stare nego čak i izgradnju novog objekta.

No, ono na što želimo ukazati jest da nije samo zanegirano rješenje određeno UPU-om, nego da ovo rješenje predviđa izgradnju na području koje je prema novoj izmjeni buffer zone (2018.), upravo u području buffer zone, za koju je UNESCO izričito tražio da ne smije biti novih gradnji. Novo rješenje o proširenju buffer zone obuhvatilo je i ovo područje od 50 m od ruba platoa Srđ kao sastavni dio nove zone! Utoliko je već sada ovo Idejno rješenje, koje je u sastavni dio trenutno važeće lokacijske dozvole, u nesukladu;

 • s regulacijom nove buffer zone,
 • s odredbama UNESCO-a koji izričito traži da se prije bilo koje gradnje njihovim Savjetodavnim tijelima (Advisory Bodies) dostavi dokumentacija koja se tiče izgradnje i smještaja objekata na platou Srđa: Also notes the information provided on the “Sports and recreation centre with golf course and tourism settlement Bosanka North and Bosanka South” project with regard to the minimum distance of 50m, and recalls its request for further project information, such as the amended plans for the golf course, relevant documentation, and the HIAs, to be provided to the World Heritage Centre for review by the Advisory Bodies, prior to commencement of project works.

U Izmjenama i dopunama prostornog plana dubrovačko-neretvanske županije – prijedlog za ponovnu javnu raspravu – odredbe za provođenje u točki 255. stoji:

„Vodoopskrba športsko-rekreacijskog centra Golf Srđ i ugostiteljsko-turističkih zona Bosanka sjever i Bosanka jug će se osigurati iz vodozahvata Ombla u okviru količina odobrenih Vodopravnom dozvolom. U cilju osiguranja potrebnih količina vode za potrebe navodnjavanja terena golf igrališta, kao i za potrebe javne vodopskrbe planira se izgradnja vodospremnika na platou Srđa, cjevovoda od izvora do nove crpne stanice na lokaciji novog pročistača, te tlačnog cjevovoda od nove crpne stanice do planiranog vodospremnika. Sukladno potrebama i razvoju projekta predviđa se i rekonstrukcija CS Srđ i tlačnog cjevovoda do planirane VS na Srđu za namjene sanitarno ispravne pitke vode.“   

Iz ovih je izmjena posve jasno da se na ovaj način  – LEGALIZIRAJU nezakonite izmjene koje su učinjene prilikom izdavanja lokacijske dozvole (a zbog kojih je trenutno u tijeku i sudski proces), tako da se izvorno rješenje predviđeno UPU-om kao nižim planom donošenjem ovih izmjena – jednostavno izmjeni.

Ovim dopisom tražimo da se u Izmjenama i dopunama prostornog plana dubrovačko-neretvanske županije ne dopusti legalizacija ovako stečenih prava. Napominjemo da će o predviđenim gradnjama unutar nove buffer zone biti obavještena nadležna tijela UNESCO-a, naročito jer se radi o tvrđavi Imperijal kao zaštićenom spomeniku kulture i osnovi čitavog fortifikacijskog sklopa platoa Srđ. 

 1. Zbog ovog također tražimo da se u točki 309 koja se bavi pitanjem „Osobito vrijednih predjela – kulturni krajolici“, u tablici gdje se navodi Fortifikacijski krajolik Srđa navede u zadnjoj koloni „(proširenje buffer zone)“. Pravi je razlog taj što je upravo zaštićena povijesna jezgra „Grad Dubrovnik“ zajedno s fortifikacijskim sklopom u vrijeme francuske uprave u svojoj suštini činila – jedinstveni fortifikacijski sklop! To se nastavilo kroz period austrijske uprave, sve do sredine 80-tih 19. stoljeća kad Dubrovnik prestaje biti grad-tvrđava. Osim toga, iz predloženih i potvrđenih izmjena buffer zone, sasvim je jasno da je čitava tvrđava Imperial, kao osnovni dio cjeline fortifikacijskog krajolika, postala sastavni dio njezine cjeline. O tome da se treba zaštititi cjeloviti fortifikacijski krajolik (a ne zaboravimo da se on proteže i na Elafite) ukazuje posredno i Odluka 42 COM 8B.37 s posljednje sjednice UNESCO-a (2018.) gdje se Ministarstvu RH daje preporuka: Taking into account the fact that development outside the buffer zone may still have an adverse impact on the property, including development on the Srđ plateau and within Bosanka, consistent with paragraph 112 of the Operational Guidelines.

S poštovanjem,

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.