Srđ je Grad

Postupanje sa životinjama sa Žarkovice, prijedlog točke za Gradsko vijeće-

KLGB Srđ je grad pripremila je prijedlog  zaključka o daljnjem postupanju Grada Dubrovnika i tvrtke Sanitat Dubrovnik d.o.o. u svezi zbrinjavanja životinja sa Žarkovice.

 

Na temelju članka 38. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13- pročišćeni tekst”) i članaka 19. i 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 4/10., 3/11., 5/13. i 6/13- pročišćeni tekst”) predlažemo da se na dnevni red sljedeće sjednice uvrsti točka:
Prijedlog Zaključka o postupanju tvrtke Sanitat Dubrovnik d.o.o. i Grada Dubrovnika u svezi zbrinjavanja životinja sa Žarkovice

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na sjednici, održanoj , donijelo je Zaključak o daljnjem postupanju Grada Dubrovnika i tvrtke Sanitat Dubrovnik d.o.o. u svezi zbrinjavanja životinja sa Žarkovice
I.
Nalaže se tvrtci Sanitat Dubrovnik d.o.o. da u roku od 7 dana od dana donošenja ovog zaključka dostavi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika izvješće o izvršenoj sterilizaciji, cijepljenju i kastraciji životinja u razdoblju od 2010-2015. godine.

II.
Nalaže se tvrtci Sanitat Dubrovnik d.o.o. da u roku od 7 dana od dana donošenja ovog zaključka dostavi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sve sklopljene ugovore i dodatke ugovora o izmještanju životinja sa Žarkovice sklopljene sa drugim skloništima za životinje s područja Republike Hrvatske.

III.
Nalaže se tvrtci Sanitat Dubrovnik d.o.o. da obustavi sve radnje u svezi izmještanja životinja sa Žarkovice do okončanja izgradnje novog skloništa za životinje.

IV.
Nalaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika i tvrtci Sanitat Dubrovnik d.o.o. da poduzmu sve radnje kako bi se u izgradnji skloništa za životinje osigurao kapacitet skloništa za smještaj najmanje 300 pasa.

V.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE
Ministarstvo poljoprivrede je 2009. te 2012. godine, donijelo Rješenja kojima se naređuje Gradu Dubrovniku kao pravnoj osobi i gradonačelniku Andru Vlahušiću kao odgovornoj osobi, osnivanje skloništa za izgubljene i ostavljene životinje. Međutim, Grad Dubrovnik nije postupio po navedenim Rješenjima, niti je platio kaznu zbog ne izvršenja istih.
Grad Dubrovnik u vrijeme donošenja Rješenja Ministarstva poljoprivrede 2012. godine već ima izrađenu projektnu dokumentaciji za izgradnju skloništa, te su na temelju iste izdane lokacijska i građevinska dozovola. Dakle, time su bili ispunjeni svi uvjeti za početak izgradnje Skloništa, a što je Zakonom propisano kao obveza jedinice lokane samouprave.
Ministarstvo poljoprivrede ponovno 2015. godine, donosi Rješenje identično onima iz 2009. i 2012. Godine. Međutim, iako su svi uvjeti za izgradnju Skloništa ispunjeni, gradonačelnik, paralelno, a sve radi obmanjivanja javnosti, započinje slijedeće: 1) pokreće postupak javne nabave za odabir Izvođača radova tj. za izgradnju skloništa i sa istim sklapa Ugovor za izgradnju; 2) istovremeno u tajnosti skapa Ugovor sa skloništem Animalis Centrum iz Kaštela o izmještanju pasa sa područja Dubrovnika po cijeni od 2, 500,00 kn+ prijevoz za svakog psa.
Budući da je skopljen Ugovor sa Izvođačem, ispunilli su se uvjeti da se od Ministarstva zatraži odgađanje izvršenja Rješenja, odnosno da se isti obustavi. Ugovor sa skloništem iz Kaštela je neprovediv iz razloga što isti ima kapacite od samo 30 pasa. 319 pasa nikako ne stane u sklonište kapaciteta 30 pasa. Istim Ugovorom, Sklonište iz Kaštela se obvezuje skrbiti svakodnevno 24 sata o životinjama na ulicama Dubrovnika, što je dokaz nemogućnosti provedbe ovakvog ugovora (udaljenost Kaštel-Dubrovnik, životinje čekaju na ulicama dok djelatnici Kaštela ne stignu???)
Ugovor nije dostavljen na uvid niti javnosti, a niti Društvu za zaštitu životinja kao ugovornoj strani, uz obrazloženje direktora Sanitata gosp. Vedrana Kunice da je Ugovor poslovna tajna. Zakon je definirao pojam poslovne tajne. Prema odredbama Zakona, ne postoji temelj, da se navedeni Ugovor proglasi poslovnom tajnom.
Ugovorom je navodno dogovoreno, da je Animalis Centrum iz Kaštela obvezan skrbiti o životinjama koje se zateknu bez vlasnika na ulicama Dubrovnika, ali tim Ugovorom ne stječu
prava izmještanja životinja iz Skloništa sa Žarkovice. Navedeno je potvrdio direktor Sanitata Vedran Kunica. Međutim, sklapa se Aneks Ugovora, koji navodno, ovlaščuje Animalis Centrum iz Kaštela za preuzimanje životinja iz Skloništa sa Žarkovice. Ni Aneks ugovora nije dan na uvid kako javnosti, tako ni Društvo za zaštitu životinja kao ugovornoj strani.
Zakonitost predmetnih ugovora je ozbiljno dovedena u pitanje postupanjem vlasnice skloništa iz Kaštela, s kojom je Grad sklopio Ugovor. Naime, ista je bez da je obavijestila Društvo u rano jutro provalila u sklonište, sedirala pse, te ih kombijem odvezla u nepoznatom smjeru, a o čemu je obaviještena i krim policija, te se predmet nalazi u Državnom odvjetništvu.
Sklonište u Dubrovniku je neregistrirano, ali nije nelegalno iz razloga:
1) Proračunom Grada Dubrovnika osigurana su sredstva za hranu napuštenih životinja o kojima skrbi Društvo za zaštitu životinja. (Ipak, hrana Društvu nije dostavljana redovito, a cijepljenje od strane Grada izvršeno je 2 puta u 15 godina. Liječenje,sterilizacija i kastracija su isključivo izvršena od donacija građana).
2) Sanitat d.o.o., na svojim službenim stranicama uz svoj logo, navodi Društvo za zaštitu životinja kao odgovornog za skrb o napuštenim životinja, a kao kontakt osobe kojima se građani mogu obratiti, navodi telefone, mail adrese Anice i Sandre Sambrailo.
21. 12. 2015. najavljen je dolazak djelatnika iz slijedećih skloništa: 1) Pakrac (kill sklonište) 2) Ass Eko iz Šibenika (kill sklonište) 3) sklonište iz Medulina (nije moguće provjeriti da li su uopće registrirani ili su samo udruga bez prostora) 4) Kaštel Animalis Centrum 5) i Zaklada iz Splita. Ukupno se planira preuzeti 89 pasa.
Sklonište iz Pakraca i iz Šibenika su kill skloništa, te će se dubrovačke životinje eutanizirati nakon 60 dana. Vlasnica Animalis Centrum,

ujedno je i vlasnica Zaklade iz Splita, najavljuje preuzimanje 30 pasa, od toga 20 u Animalis Centrum, a 10 u Zakladu. Oba navedena nemaju uvjeta za prihvat pasa iz Dubrovnika, iz razloga što je u Animalis Centrum već sada smješteno 20 pasa (8 pasa koje je uzela prije 30 dana iz Dubrovnika, a ostalih 12 sa područja splitske županije), a Zaklada uopće ne posjeduje prostor za prihvat. Kapacitet Animalis Centrum je 30 pasa.
Nije poznato postojanje Ugovora sa navedenim skloništima niti su dani na uvid kako javnosti, tako ni Društvu za zaštitu životinja u Dubrovniku.
Ovakvim postupanjem Grad Dubrovnik troši proračunska sredstva za saniranje posljedica, a ne rješava uzroke. Saniranje posljedica košta Grad Dubrovnik cca preko milijun kuna, što su
dostatna sredstva za izgradnju skloništa. Sklonište izgrađeno prema svim standardima omogućuje i samofinanciranje.

Prilog:

Postupanje sa životinjama sa Žarkovice-prijedlog zaključka_srd_je_grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.