Srđ je Grad

Energija i okoliš

Energija i okoliš

Energija

Ključ dugoročnog energetskog planiranja je proizvodnja i ušteda. Ne može se planirati energetska politika i potrošnja ako se ne zna stanje infrastrukture te se ne uvidi kolike su potrebe te mogućnosti uštede. Nakon ovih saznanja potrebno je nastaviti raditi na inovativnim riješenjima koja dovode do smanjenja potreba. Lokalna proizvodnja temeljena na suncu, vjetru i moru, kojih u našem kraju ima u izobilju, treba biti implementirana te po mogućnosti integrirana u postojeću mrežu. Ukratko, potrebno je pokrenuti što veće poticaje za korištenje sunca i vjetra, izolaciju postojećih objekata i gradnju nisko energetskih kuća. Osim toga, to je u skladu i s europskim smjernicama s ciljem reduciranja emisije CO2 u Zemljinu atmosferu

Prostor za:

1) Donošenje odluke o projektiranom opterećenju sustava. Strateška odluka o broju i kretanju stanovnika, turista te potreba drugih industrija na području grada Dubrovnika. U okolici Dubrovnika nalaze se veliki proizvodni kapaciteti električne energije (HE Plat, HE Zavrelje) U suradnji s HEPom, vidjeti potrebe te mogućnosti elektroenergetskog sustava. Iako imamo veliku proizvodnju postoji problem infrastrukture koja dolazi do krajnjeg korisnika. Buduću infrastrukturu kapacirati na najveću predviđenu potrošnju ljudi, turista,  hotelskih kapaciteta, industrije te predviđeno povećanje ili smanjenje potrošnje kroz godine.

Smanjenje potrošnje Energije

Na području grada Dubrovnika od primarnih energenata najzastupljeniji su obnovljivi izvori energije, energija vode koja kroz hidroenelektrane, proizvodi električnu energiju. Geotermalna energija, energija vjetra i Sunčeva energija  nije toliko iskorištena a možda u tom smijeru treba gledati da se ostvare smanjenja potrošnje. U zadnjih par godina Republika Hrvatska je donijela strateške planove i programe u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i energetske obnove. Grad Dubrovnik kroz Duru se priključio te provodi projekte s ciljem povećanja energetske učinkovitosti.

Prostor ZA:

2)    Uštedu toplinske energije kroz poticanje arhitekture koja štedi energiju. Potrebno je prospisati u prostornim planovima i poticati projektiranje te izvođenje najmanje nisko energetskih kuća i objekata ukoliko nije moguće izvoditi Pasivne kuće i objekte. Pasivna kuća je objekt koji troši maksimalno 15 kWh/m2 god. energije za grijanje.

3) Sufinanciranje svih riješenja na godišnjoj razini(projektna dokumentacija te kupovina i izvođenje) koje objekte dovode na niži energetski razred. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH a neredovito raspisuje poticaje. Grad mora osigurati sredstva iz naplate većih doprinosa za objekte koji imaju viši energetski razred. Od toga isključiti zaštićene objekte. Ministarstvo je potrošilo svoje novce, kolega kaže da je prodalo svoje dozvoljene emisije ugljika tako da ove godine neće dobiti lovu za sufinanciranje.

4)    Subvencioniranje izrade projekata korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima, višestambenim zgradama te zgradama javnog sektora (solarni kolektori, zamjena fasada i vanjske stolarije, zamjena klasičnih rasvjetnih tijela štedljivim rasvjetnim tijelima u kućanstvima)

5)    Subvencioniranje zamjene i ugradnje, tehnologija koje ostvaruju velike uštede u potrošnji energije kao, na primjer: solarni kolektori, zamjena fasada i vanjske stolarije, ugradnja rekuperatora zraka, ugradnja led rasvjeta, korištenje A++ i A+++ klase kućanskih uređaja, itd.

6) Daljnje sudjelovanje u nacionalnim  i međunarodnim projektima Energetske učinkovitosti kroz DURAu. Republika Hrvatska je proizvela strateške planove i programe u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i energetske obnove. Nadzirati implementaciju projekata u Dubrovniku. Svrha sudjelovanja mora biti poboljšanje na terenu a ne sudjelovanje radi sudjelovanja, bez implementacije.

7)      Korištenje obnovljivih izvora energije za grijanje. (Npr. toplinske pumpe, voda-zrak) u blizini mora iskoristiti za grijanje-hlađenje (hoteli, Gradska jezgra). Nakon što uvedemo novi sistem hlađenja i grijanja imamo pravo zahtijevati skidanje klimatizacijskih jedinica sa fasada. Centralnim sistemom grijanja i hlađenja ostvarit će se ogromne uštede toplinske energije. Nositelj posla mora biti tvrtka u većinskom vlasništvu grada Dubrovnika. Prilikom postavljanja ovog i drugih riješenja, obveza grada je  postavljanje druge infrastrukture po potrebi i mogućnosti (optika, voda, odvodnja, kanalizacija) u parcele koje su dobile građevinske dozvole na poziciji novih trasa. Na svim parcelama uvesti obvezu postavljanja instalacijskih cijevi kojima će se prekinuti stalno kopanje te naknadni građevinski radovi po parcelama.

8)     Iskorištavanje otpadnog plina i biomase za proizvodnju električne energije ili grijanje okolnih objekata na komunalnom odlagalištu Grabovica nakon uređenja.

9)    Izradu projektne dokumentaciju te započinjanje s postavljanjem osnovne infrastrukture za uvođenje plinifikacije Dubrovnika.

OKOLIŠ

Briga za okoliš bitna je utoliko što je i čovjek integralni dio istog. Rad na održavanju i unapređivanju okoliša  rad je na vlastitoj egzistenciji. Dakle ne radi se o nekim fantazijama „zelenih”, nego o ključnoj aktivnosti svakog svjesnog pojedinca i zajednice. Ako nastavimo istim putem doći ćemo u situaciju koju naša djeca neće moći popraviti. S malo truda već sada možemo ne samo očistiti nego uštediti i zaraditi na otpadu.

OTPAD

Iako ga zovemo otpad, u velikim postocima se radi o vrijednim materijalima kao što su biorazgradivi otpad, željezo, aluminij, staklo, papir, plastika itd. Vidljive su moguće uštede u prijevozu i zbrinjavanju otpada, a zarada na prodaji vrijednih materijala. Od biorazgradivog otpada stvara se bio-plin i kompost a svi reciklirani materijali prodaju se zainteresiranim industrijama. Česta je opaska da naši građani još nisu na takvoj razini svijesti da bi reciklaža bila moguća. Ne znamo je li tako, ali činjenica je da svatko želi uštedjeti, a reciklaža dopušta smanjenje troškova za svaku obitelj. Centar za svijest prosječnog čovjeka je obično tamo gdje drži novčanik.

PROSTOR ZA:

1)      Donošenje novog realnog i provedivog plana gospodarenja otpadom.

2)      Izgradnju infrastrukture te pridržavanje obveza preuzetih iz Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje do 2015. Godine, kojih se grad Dubrovnik ne pridržava.

GRAĐEVINSKI OTPAD

3)      Plan saniranja postojećih divljih odlagališta građevinskog otpada (Petrovo selo, Brgat…)Trenutno je u izgradnji reciklažno dvorište i građevina za obradu građevinskog otpada na na lokaciji Industrijske zone Pobrežje. Osim na Pobrežju predviđena je obrada građevinskog otpada na Grabovici prema Planu gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje do 2015. godine. U Planovima gospodarenja otpadom,  predviđeno je Tražiti sredstva od EU te Ministarstva zaštite okoliša. Nakon uspostave reciklažnog dvorišta dati subvenciju, ukoliko je neisplativo, za izvoz građevnog materijala na lokacije gdje je potreban i gdje se iskapa iz šljunčara ili kamenoloma ( Zagreb, gradovi sjevera Hrvatske). Ostatak materijala reciklirati i upotrijebiti u izgradnji cesta, opeka i drugog. Uvjetovati javne natječaje iz područja građevine, djelomičnim korištenjem recikliranog građevinskog materijala iz reciklažnih dvorišta i građevina za obradu građevinskog otpada.

4)      Povećanje kazni za divlje odlaganje i odlagališta, vlasnicima parcela koji naplaćuju odlaganje te odlagačima materijala nakon izgradnje građevina za obradu građevinskog otpada te reciklažnih dvorišta. Instaliranje kamera na lokacijama divljih odlagališta.

5)      Pojednostavljenje davanja dozvola za izgradnju privremenih objekata i postrojenja za obradu građevinskog otpada na lokaciji postojećih divljih odlagališta.

KOMUNALNI OTPAD

Koliko god se trudili pojedinačno gospodariti s otpadom, za što pohvale zaslužuju zaposlenici tvrtke Čistoća d.o.o., bez pridržavanja planova višeg reda te financiranja istog nećemo biti u mogućnosti zaustaviti negativne poslijedice koje nastaju iz nepridržavanja donesenih Planova gospodarenja otpadom na području Grada Dubrovnika i Županije Dubrovačko-neretvanske.

Prostor za:

6)  Hitno donošenje realnog i provedivog plana gospodarenja komunalnim otpadom.

7)  Pravilno skladištenje recikliranog materijala. Tvrtka Čistoća d.o.o. je napravila reciklažno dvorište, manjih dimenzija, ali ne dobivamo podatke o otkupljivanju i ugovorima za odnos istog. Prošlih sezona svjedoci smo bacanja već odvojenih, vrijednih materijala na zajedničko odlagalište Grabovica. Primjer je reciklirani materijal koji su već sortiran i baliran iskrcavali kruzeri a završavao je na Grabovici. Potrebno je prihvatiti, svi smo dužni sanirati smeće koje sami proizvodimo a to podrazumijeva i odabir lokacije odlagališta i reciklažnih dvorišta. Pravedno je preuzeti nusprodukte ostvarene vlastitim životom i radom na lokaciji. Posebno se odnosi na ogromno povećanje smeća u ljetnim mjesecima uzrokovano turizmom.  

8)  Uvođenje kanti za recikliranje te naplatu po ostaloj nerecikliranoj količini. Reciklirano se ne plaća. Kopirati druge gradove.

9)  Prije potpunog uvođenja reciklaže, osiguranje sredstva radi pokusnog rada postrojenje za obradu otpada, npr. Tehnix ili drugi. Cijenu postrojenja platiti iz razlike cijene potrebne za transport komunalnog otpada u Slavoniju.

10)Plan sanacije Grabovice. Prikupiti sve postojeće analize koje se rade u Vodovodu i Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije,  u suradnji s njima proširiti područje istraživanja tako da dobijemo utjecaj veze Grabovica-Ombla. Analize procjednih voda u bazenu odlagališta, odrediti minimalno vrijeme praćenja, vrijeme uzorkovanja na odlagalištu, obvezno nakon padalina. Utvrditi pojavljuje li se vidljiva veza između onečišćenja na odlagalištu i na izvoru.  Na osnovu toga odluka o potpunom uklanjanju ili saniranju.

Plan gospodarenja otpadom  mora zaštititi vrijednosti koje smo naslijedili. Čistu vodu, more, krajolik i ostale znamenitosti od kojih živimo.  Malo je potrebno za uspijeh, vrijeme je da pokušamo.

VODA

Voda je ključna za život i zdravlje i osnovno je ljudsko pravo. Stoga je bezuvjetna obveza lokalne vlasti osigurati pitku vodu svakom kućanstvu. Grad i Vodovod trebaju dodijeliti svakom članu kućanstva određenu količinu vode besplatno. Veća potrošnja kućanstva bila bi progresivno skuplja tako da se osiguranje ovog prava financijski ne osjeti kao gubitak.

ZAŠTITA VODA

Zaštita voda mora biti prioritet. Provedena istraživanja na odlagalištu Grabovica pokazuju procjeđivanje i pojavljivanje fluorescentne boje na izvorištu rijeke Omble dva dana nakon ispuštanja u okoliš što upućuje na istu brzinu pojavljivanja onečišćenje. Zbog ogromnog protoka vode u izvoru dolazi do razblaživanja koncentracije tako da druga onečišćenja osim zamućenja nisu detektirana na izvoru Omble ali jesu na drugim vodocrpilištima. Potrebno je pod odmah, krenuti u projekt praćenja, sanacije i uklanjanja izvora onečišćenja na izvorima. Struka treba dati riješenja mada će već izgradnja i obvezno spajanje na kanalizacijsku mrežu pomoći. U slučaju Omble i Grabovice stručne, pametne glave trebaju dati riješenje. Izgradnja pročistača ne smije biti upitna bez obzira na političku situacije. Postanimo razumni i prestanimo dolijevati u vodu, inače odlične kvalitete, zagađenja uzrokovana našim nemarom. 

OBORINSKE VODE

Dubrovniku posebnu poteškoću stvaraju oborinske vode, koju postojeći sustav odvodnje ne može apsorbirati. Osim toga prema riječima inženjera, na više mjesta se izvelo uvođenje oborinske vode u sustav otpadne kanalizacije, što je dovelo do štetnih posljedica što po crpne stanice što po čistoću mora.  Opasnost prijeti i od neodržavanja vodenih i bujičnih kanala, gdje je na i uokolo, nekih dozvoljena gradnja.  Stoga je potrebno hitno naručiti stručnu analizu stanja sustava oborinskih voda i ukoliko je to moguće, izvesti potrebne popravke i preinake tako da se ukoliko je moguće sustav oborinske odvodnje odijeli od sustava kanalizacije.

KANALIZACIJA

Osim problema oborinskih voda Građani su svjedoci o stanju kanalizacije u staroj jezgri koja se uz male financijske poticaje može značajno popraviti. Izdvajanja na godišnjoj razini koja dobiva Vodovod Dubrovnik za održavanje treba povisiti te raspisati natječaj u kojem će biti osim održavanja i aktivno dijelovanje na čišćenju i sanaciji kanalizacije u Gradu.  Svjedoci smo pojave vidljivog izljevanja fekalnih voda iz podmorskog ispusta ispod Gorice svetog Vlaha. Ljeti svi živimo od turizma i mora te nam ne treba mikrobiološki neispravni rezultati mora zbog onečišćenja iz kanalizacije ili septičkih jama. Struka treba donijeti riješenja ali globalno izgradnja kanalizacije te obveza spajanja svih na istu riješilo bi dio problema. Drugi dio riješila bi hitna izgradnja pročistača.  Svi navedeni radovi moraju se povjeriti na javnom natječaju firmama s najjačim referencama.

Osim gore navedenog problem težak minimalno 12 000 000 kuna nam donosi izgradnja golfa na Srđu. Svjedoci smo želje Vodovoda za zacjevljenjem tunela kojim dobavljamo vodu u Dubrovnik a sve zbog opasnosti zbog procjeđivanja onečišćenja onečišćenja s golf igrališta. U slučaju gradnje investitor je preuzeo na sebe plaćanje zacjevljenja. Odjednom zacjevljenje plaćamo mi, kroz kredit koji želi uzeti Vodovod. Ako nema golfa nema ni onečišćenja  a ima 12 000 000 kuna za pročistač ili druga poštenija ulaganja.

Prostor za:

1) Odijeljivanje kanalizacije i oborinskih voda. Zabranu izgradnje na pozicijama odvodnih kanala. Suradnju s  Hrvatskim vodama pri prostornom planiranju.

2) Davanje dovoljnih sredstava (prema riječima stručnjaka 1000000 kuna godišnje) Zavodu za održavanje kanalizacije u Gradu. Traženje EU fondova za financiranje istog. Prema razgovoru dovoljno za održavanje i sanaciju sustava. Prekidanje netransparentnog trošenja sredstva, koje prima Vodovod, (cca 200000 kn) za održavanje kanalizacije u Gradu. Transparentno  trošenje sredstava. Izvještaj na kraju godine o učinjenom. Zahtjev prema državi za sufinanciranje svih radova na obnovi Grada jer je dužna zbog nezavršetka obnove od potresa 1979. (Seizmička sanacija ili injektiranje) te od ratnih stradanja koja nisu završena.

3) Hitnu Izgradnju pročistača otpadnih voda dovoljnog kapaciteta. Zabrana izljevanja neprerađenih fekalnih voda u morski okoliš (ljeto i nezadovoljavajući mikrobiološki nalazi mora).

4) Izgradnju kanalizacije, vode i struje u svakom dijelu grada Dubrovnika. Obavezno priključivanje na kanalizaciju ukoliko nije trenutno moguće certifikat(račun) o pražnjenju septičke jame (godišnji) ili dokaz ugradnje biološke jame. Pored vodocrpilišta, pogotovo u Zatonu gdje je dolazilo do onečišćenja izvora Palata iz kojeg se napajaju Elafiti, Zaton i dr.  odmah krenuti s izvođenjem i priključivanjem na kanalizaciju svih objekata koji nisu priključeni ili imaju septičke jame.

5) Zabranu izgradnje na pozicijama te uz odvodne kanala.  Zaštićene zone unutar kanala sa zabranom gradnje, Hrvatske vode davaju podlogu.

6)Sustavno praćenje vodotokova. Analize svih izvora te ucrtani vodotoci sa smijerom oticanja te prihvata podzemnih voda (ljudi će lakše razumjeti kuda putuju onećišćenja s golfa ili Grabovice. Ombla. Ne znaju se podaci o protoku, količini vode  te mogućih toksičnih elemenata u vodi. Podaci iz laboratorija moraju biti javni na stranicama Vodovoda (provjerit jesu li). Godišnji izvještaj o kvaliteti.

7) Zabranu izrade Elaborata Utjecaja na Okoliš bez trasiranja podzemnih voda i izrade utjecaja na postojeće vodotoke.

8) Zabranu Svih projekata koji utječu na kvalitetu vode. Ukoliko je od državnog značaja investitor je dužan izvesti sve radove na zaštiti vodotoka. Npr.  Projekte je potrebno revidirati od strane 3 neovisna stručnjaka, eksperta na polju zaštite okoliša te dobiti 3 pozitivna mišljenja da bi se išlo dalje u projekt.

9) Analizu povećane količine padalina na odvodnu mrežu(maksimumi padalina zadnjih godina dovode do sve češćeg onečišćenja Omble te aktiviranja klizišta. Geološka i geotehnička podloga uvjeti za izgradnju posebno u zoni klizišta (Mokošica, Šumet.

10) Ne izvođenju golfa na Srđu. U tom slučaju ne moramo zacjevljivati tunel kojim dovodimo vodu u Grad. Ovo je potrebno radi predviđenog procjeđivanja onečišćenja s golf igrališta. Najniža cijena ovih radova predviđena je na 12 000 000 kuna a mi ćemo je platiti kroz cijenu vode.

11) Izgradnju Pročistača, riješavanje onečišćenja, čuvanje izvora…

POŠUMLJAVANJE

Dubrovnik je grad koji nosi svoje ime po Dubravi. Dubovoj šumi. Građani su oduvijek voljeli svoj Grad ali i vegetaciju koja  mu je i dala ime. Vegetacija nema samo estetski učinak, nego i funkcionalni. Što je više raslinja, to je više zemlje vezane korijenjem koje smanjuje eroziju i povećava prosječnu godišnju temperaturu. Požarima, bolestima, urbanizacijom, ubrzano gubimo zelene površine na području grada Dubrovnika. Pojavljuju se izgrađene zone bez zelenila i drveća. Odrine su zamjenili klima uređaji a temperature zraka stalno rastu. Zaboravili smo na vegetaciju koja čini visoke temperature podnošljivijim bez struje, meštara, instalacija i računa.  

POŠUMLJAVANJE SRĐA

Ideja je vratiti Dub, Dubrovniku. Potrebna je stručna analiza terena i vrste zemljišta.  Nakon toga pristupilo bi se pošumljavanju padina autohtonim vrstama (dubom meduncem, česvinom, maslinom, borom, čempresom, rogačom, mrčom, trišljom, zelenikom, planikom, ružmarinom, lavandom, kaduljom itd). Pošumljavanjem bi se vodilo računa o protupožarnoj zaštiti kroz sistem navodnjavanja te izgradnje protupožarnih puteva a sve kroz pametno projektiranje pošumljavanja.

Prostor za;

1)  Suradnju s Hrvatskim šumama gdje ćemo dobiti stručnu analizu terena i vrste zemljišta te odlučiti o nastavku pametnog pošumljavanja padina Srđa koje će otežati širenje požara te pojavu odlamanja kamenih blokova koji završavaju na kućama gornjeg Konala.

        2) Dubrovnik goes green, Crowdfunding za pošumljavanje Srdja. Grad Dubrovnik osigurava parcele na kojima se sadi dok komunalno poduzeće Vrtlar operativno provodi i nadgleda nacin i vrijeme sadnje, te održavanje. DURA osigurava know how za sistem navodnjavanja. U projektu sudjeluje i komunalno poduzeće Čistoća koje od svih hotelijerskih i ugostiteljskih kuca prikuplja organski otpad koji Vrtlar koristi za kompostiranje u procesu pošumljavanja, ali i za druge nasade.

3) Must DU: Posadi stablo. Svim školarcima, ekskurzijama, posjetiteljima, eko osviještenim gradjanima, “zelenim”turistima, bit ce zanimljivo sudjelovati, kako donacijama za kupnju stabala i zelenila raznih cjenovnih razreda, tako i samom sadnjom. Na svaki ce nacin pridonositi, imati osjećaj da čine dobro i pripadati jednoj odlicnoj zelenoj priči. TZ prati postove i fotke na FB i daje prigodne nagrade. Svaki sudionik dobija pohvalnicu- certifikat, za svoje sudjelovanje u ovoj priči . Jedna od ideja je da se agencije za vjenčanja angažiraju i potaknu da svaki pocetak zajedničkog života generira zivot jednog stabla. Svako stablo nosi oznaku s imenima donatora i mjesto je kojem se uvijek rado vraćaju. Ovaj projekt otvara bezbroj marketinških i poticajnih aktivnosti koji ga čine dobrim i održivim.

POŠUMLJAVANJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Svjedoci smo konstantnog gubljenja zelenih površina koja prelaze u betonirane površine namjenjene izgradnji ili najmu. Zelenilo u Gradu čini kvalitetu života zato sječom gubimo samo mi. Postoje situacije kad je sječa opravdana ali količina zelenila i visokovrijednih stabala se treba održavati najmanje jednakom. Parkovi govore puno o kvaliteti života te su često pokazatelj kulture mjesta. Ostavimo grad zelen.  

Prostor za:

4)Zeleni GRAD- zabrana 100% izgrađenosti parcela. Sadnja visokovrijednog zelenila kao kazna umjesto plaćanja kazni za preizgrađenost. Što više stabala i javnog prostora manja komunalna naknada za investitore. U svakom DPU potrebno je ostaviti javni prostor s zelenilom i po mogućnosti sa igralištem kao uvjeti razvoja. Struka odlučuje- mogućnost odbacivanja planova ukoliko se vijeće ne slaže s prijedlogom (ukinuto vijeće za lijepo).

5) Zapošljavanje zaposlenika s posebnim potrebama koji trebaju imati prednost pri zapošljavanju na poslovima održavanja zelenila.

6)Napredak i širenje dijelovanja tvrtke Vrtlar d.o.o., vraćanje profitabilnih dijelova danih u najam (novi poslovi na pošumljavanju Srđa,  izgradnja plastenika u Zatonu, suradnja s Sveučilištem, vraćanje plastenika u Čokolinu)

SVE GORE NAVEDENO ČINI PROSTOR ZA:

1) Najbolje u zaštiti okoliša i energetici. Obvezu javnih natječaja u svim gradskim firmama za sve pozicije te objavu javnih rezulta svih poslovnih odluka u procesu zaštite okoliša. Najbolji neka vode na osnovu rezultata a ne stranaka i poznanstava.  Mlade ljude s znanjem i voljom  a ne politikantstvom, neznanjem i podobnošću. Najbolje, koji nas mogu izvesti na put gdje će Građani zaboraviti na probleme energije i zaštite okoliša.

2)Gradsko upravljanje ili sudjelovanje u upravljanju prirodnim zaštićenim lokalitetima, resursima i te procesima prilikom urbanizacije. Netko bi trebao objediniti podatke iz ureda? (More, Ombla, špilje, zaštita bioloških, geomorfoloških i sl. lokaliteta, zaštita krških fenomena i objekata, npr. erozija stijenske mase ispod zidina, gradnja).

3) GIS sustav sa implementacijom svega. Od zaštite okoliša, prometa, broja posjetitelja, vozila, autobusa, kruzera… Ovo treba biti pod upravnim odijelom koji stoji iznad svih ili direktno pod uredom gradonačelnika uz obavezni javni pristup. Dijelovi sustava postoje ali nisu implementirani. DURA bi trebala odraditi spajanje svih gradskih podataka u jednu bazu. Komunalne službe, policija, vatrogasci i drugi u sustavu trebaju bit direktno vezani. Iz sustava raditi analize te donositi odluke.  

Jednostavni pomaci nam omogućuju velike promjene na bolje. Na području Dubrovnika već skoro 120 godina djeluju društva građana s ciljem zaštite prirode (DUB). Nismo valjda pomislili da nemamo više što štititi. Djelujmo i štitimo ljepote koje nas čine stanovnicima našeg, lijepog, zelenog, kamenog, krškog, čistom vodom bogatog Grada Dubrovnika. Turisti to vide zato i dolaze. Omogućimo svim ljudima da zazelene orijentaciju našeg Grada  te dožive Dubrovnika, ne samo kao vrhunsku turističku destinaciju, nego kao i zajednicu koja razmišlja progresivno, moderno, te pokazuje ne samo žiteljima Dubrovnika nego svim ljudima koji ovdje dolaze, kako napraviti bolje mjesto za život.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.