Srđ je Grad

Župane Dobroslaviću – tražimo odgovore!

U svom javnom dopisu gđa. Mirjana Raguž, zaposlenica ustanove Domus Christi, koja skrbi o našim najstarijim sugrađanima, iznijela je nekoliko ozbiljnih teza o nezakonitom djelovanju i radu unutar svoje ustanove. Mogli bismo ih podijeliti na tri osnovna pitanja: pitanje legalnosti nekih članova Upravnog vijeća ustanove, pitanje polaganja Zaštite na radu i mogućnosti bolovanja te pitanje obveze zdravstvenog nadzora i lažiranja podataka u vezi s tim. 

Kako je izbor troje od pet članova Upravnog vijeća obveza osnivača tj. Dubrovačko-neretvanske županije ovdje želimo županu Dobroslaviću javno postaviti pitanje – imaju li navedene osobe doista ispunjene kriterije za članove Upravnog vijeća ustanove Domus Christi? 

Naime, Zakon o socijalnoj skrbi u čl. 150 jasno definira kriterije tko može biti izabran kao Predstavnik osnivača u Upravnom vijeću doma kojem je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. To su osobe koje „moraju imati najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj djelatnosti.“ 

Prema našim spoznajama barem dvije od tri osobe u Upravnom vijeću ne ispunjavaju ove uvjete jer posjeduju srednju stručnu spremu. Nadamo se, župane Dobroslaviću, da ste svjesni svoje odgovornosti ukoliko se ovo pokaže istinitim – naime, Upravno vijeće  tijelo je koje donosi sve akte, programe i odluke vezane uz rad ustanove. 

Također tražimo odgovor na pitanje što ćete, župane Dobroslaviću, učiniti u vezi sa žalbama gospođe Raguž na nepravilnosti vezane uz pitanje polaganja Zaštite na radu i mogućnosti bolovanja te pitanje obveze zdravstvenog nadzora i mogućeg lažiranja podataka u vezi s istima. 

Župane – tražimo odgovore!

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.