Srđ je Grad

Ugovor o koncesiji na tvrđavu Imperial je raskinut

Izglasavanjem UPU-a športsko rekreacijskog centra s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka – sjever i Bosanka – jug na sjednici Gradskoga vijeća 30. srpnja 2013. godine raskinut je Ugovor o koncesiji na tvrđavu Imperial. O ovoj činjenici želimo upoznati vijećnike Gradskoga vijeća kako bi se na jednoj od sljedećih sjednica i službeno utvrdio raskid ugovora.

Ugovorom o koncesiji zaključenim danom 25. ožujka 2009. između  Grada Dubrovnika, kao davatelja koncesije i trgovačkog društva Razvoj Golf d.o.o., kao koncesionara, davatelj koncesije dao je koncesionaru nekretninu katastarske oznake čest. zgr. 2439/1 upisanu u z.ul. 2065 k.o. Dubrovnik (tvrđava Imperial na Srđu). Ugovor je sklopljen temeljem javnoga natječaja objavljenoga dana 14. kolovoza 2008. godine, a ukupna je površina nekretnine dobivene u koncesiju 18.899 m2, izuzev prostora u prizemlju površine 311 m2 koji je bio predviđen za rekonstrukciju u Muzej domovinskoga rata.

Člankom 4.2 Ugovora o koncesiji za tvrđavu Imperial izrijekom je navedeno da se isti raskida sam po sebi te se ugovorne stranke oslobađaju svih obveza iz Ugovora ili u svezi s Ugovorom ukoliko donošenjem Urbanističkoga plana uređenja (UPU) ne bude predviđeno obavljanje ugostiteljsko hotelske djelatnosti, uz istodobnu obvezu davatelja koncesije da raspiše novi natječaj o davanju navedene nekretnine u koncesiju.

Urbanistički plan uređenja (UPU) športsko rekreacijskog centra s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka – sjever i Bosanka – jug koji je donesen na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika dana 30. srpnja 2013. za postojeće tvrđave Fort Imperial i Strinčjera predviđa rekonstrukciju i dobivanje nove, pretežito kulturne namjene, sukladno konzervatorskim uvjetima. Stoga se Ugovor koncesiji stupanjem na snagu UPU-a (17.  kolovoza 2013.) smatra raskinutim.

Stalno i uporno inzistirajući na poštivanju propisa, a s ciljem zaštite interesa svih ugovornih strana i izbjegavanja dovođenja u područje pravne nesigurnosti, inzistiramo da Gradsko vijeće grada Dubrovnika konstatira raskid Ugovora, kako je to i predviđeno u samome Ugovoru.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.