Srđ je Grad

RAZLOGA ZA PANIKU ITEKAKO IMA

Na jučerašnjem sastanku Povjerenstva Gradskog vijeća za žurne razgovore s tvrtkom Razvoj golf, na kojem su sudjelovali predstavnici svih klubova vijećnika, Gradonačelnik, predstavnici Razvoj golfa te projektant obnove tvrđave Imperijal Željko Peković, a koji je održan u uredu Gradonačelnika, izrečeno je nekoliko vrlo opasnih teza na koje KLGB Srđ je Grad mora javno reagirati:

Teza br. 1:
IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE NIJE KRŠENJE UGOVORA O KONCESIJI

U službenom priopćenju Grada Dubrovnika prenosi se: „Prokurist Kusalić uvodno je razjasnio da, suprotno uvriježenom stavu, lokacijska dozvola ne prejudicira poziciju Muzeja Domovinskog rata unutar tvrđave Imperijal. Lokacijskom dozvolom se, sukladno zakonima, označavaju samo vanjske dimenzije svake pojedinačne građevine u kompletnom obuhvatu, uključujući i tvrđavu Imperijal. Time se pobija stav da se lokacijskom dozvolom poništava Ugovor o koncesiji, naglasio je prokurist Ivan Kusalić.“

Izjave prokurista Ivana Kusalića ovdje ne odgovaraju istini. Naime, kada se pogledaju uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole vidi se da se u zahtjevu prilažu „tri primjerka idejnog projekta.“ Sukladno članku 9. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 153/2013) Nacrti, ovisno o vrsti zahvata, sadrže „grafičke prikaze (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne za prikaz zahvata u prostoru) projektiranog dijela zahvata u prostoru u primjerenom mjerilu, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti zahvata u prostoru, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina“.

Dakle, ako se lokacijska dozvola izdaje za cjeloviti plato Srđa, ona uključuje i tvrđavu. U zahtjevu za lokacijsku dozvolu predan je i idejni projekt rekonstrukcije tvrđave. Time je idejni projekt u kome je određen smještaj Muzeja u zapadnom bastionu postao dio dokumentacije za izdavanje lokacijske dozvole.

Kako je Muzej na tom mjestu predviđen suprotno Zaključku Gradskog vijeća i Ugovora o koncesiji, investitor se prethodno morao obratiti Gradu za odobrenje izmjena.

Teza br. 2:
IDEJNI JE PROJEKT U SKLADU S PROSTORNIM PLANOM

S obzirom na to da je za izdavanje lokacijske dozvole potrebna i „…izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom“, KLGB Srđ je Grad tvrdi da ovaj prikazani projekt nema definiranu „pretežno kulturnu namjenu“. Kulturna je namjena definirana kroz „POJMOVNIK NAMJENA (Dodatak III. Pravilnika o sadržaju prostornih planova)“. U njemu je vrlo precizno određeno što predstavlja „kulturnu namjenu“ te je pobrojano: „Kulturna namjena (D8) obuhvaća građevine sljedećih namjena: biblioteke, kazališta, kinematografi, muzeji, javne glazbene ustanove, otvorena ili pučka učilišta, arhivi, televizijske i radio postaje, izdavačke ustanove,umjetničke organizacije, informativne službe, zajednice i udruge tehničke kulture.“

S obzirom na to da su nam na prezentaciji pod pojmom „kulturne namjene“ predstavljeni prostori konferencijskih dvorana, posve je razvidno da ovaj projekt nema nikakve veze s prostornim planom. U skladu s tim citirat ćemo članak 187. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/13): „Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu projektanta ako izradi idejni projekt protivno uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, posebnim propisima ili posebnim uvjetima“ ( članak 130, stavak 2.). No, ono što je bilo najjadnije na jučerašnjoj prezentaciji jest prostor od 50m2 koji bi prema predloženom rješenju trebao biti dio Muzeja Domovinskog rata u središnjem prostoru.

Teza br. 3:
POLOŽAJ MUZEJA DOMOVINSKOG RATA MOŽE SE MIJENJATI ANEKSOM UGOVORA O KONCESIJI

Premda je reakcija KLGB Srđ je Grad nedavno proglašena bezrazložno paničnom, pokazalo se da smo za takvu reakciju imali razloga. Kako drugačije protumačiti izjave predsjednika Gradskog vijeća Mata Frankovića na upite vijećnika KLGB Srđ je Grad o poštivanju Zaključaka Gradskog vijeća kojim je prostor od 310m2 u središnjem dijelu namijenjen isključivo Muzeju Domovinskog rata i izvan koncesije? Naime, na ove je upite Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio kako se Aneksom Ugovora o koncesiji može izmijeniti položaj Muzeja i kako ga se može smjestiti u zapadni bastion.

Predsjednik Gradskog vijeća Mato Franković odgovoran je Gradskom vijeću i građanima Dubrovnika, a ne željama investitora.
Stoga ćemo podsjetiti i njega i javnost o zaključcima donesenim na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25. lipnja 2015. godine:

Prilog:

Z A K L J U Č A K

1. Gradsko vijeće utvrđuje da koncesionar nije podnio zahtjev Gradu Dubrovniku za davanje prethodne suglasnosti za izmjenu lokacije i pozicije Muzeja Domovinskog rata.

2. Navedenim činom lokacija muzeja Domovinskog rata ostaje nepromijenjena. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika utvrđuje da tvrtka Razvoj Golf d.o.o. nije ovlaštenik koncesije nad područjem iz članka 1. Ugovora o davanju nekretnine na korištenje bez naknade, Klasa: 372-01/07-01/218, Urbroj: 2117/01-01-07-4, od 28. prosinca 2007., sukladno tlocrtu koji čini sastavni dio predmetnog ugovora i koji prostor se nalazi u središnjem dijelu tvrđave Imperijal.

3. Gradsko vijeće nije suglasno sa eventualnim izmještanjem Muzeja Domovinskog rata iz centralnog dijela sukladno Ugovoru o koncesiji od 25. ožujka 2009., a o čemu će se pisano obavijestiti nadležno ministarstvo i zatražiti obustavu izdavanja lokacijske dozvole dok Gradsko vijeće ne da prethodnu suglasnost na projektnu dokumentaciju rekonstrukcije tvrđave Imperijal. Gradsko vijeće zahtjeva od tvrtke Razvoj Golf d.o.o. da povuče zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole dok Gradsko vijeće Grada Dubrovnika ne da prethodnu suglasnost na projektnu dokumentaciju.

4. Gradsko vijeće se obvezuje resornom ministarstvu dostaviti Ugovor o koncesiji od 25. ožujka 2009., a iz kojeg Ugovora proizlaze obveze koncesionara u pogledu smještaja, odnosno lokacije Muzeja Domovinskog rata.

5. Zadužuje se nadležni upravni odjel Grada Dubrovnika predložiti Gradskom vijeću sklapanje dodatka Ugovora o davanju nekretnine na korištenje bez naknade, Klasa: 372-01/07-01/218, Urbroj: 2117/01-01-07-4, od 28. prosinca 2007., a kojim bi se rok iz članka 6. prolongirao za narednih dvadeset (20) godina.

6. Imenuje se povjerenstvo za praćenje žurnog početka rekonstrukcije tvrđave Imperijal u sastavu:
1. Andro Vlahušić, gradonačelnik Grada Dubrovnika,
2. Mato Franković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika,
3. Pero Vićan, vijećnik,
4. Ivan Viđen, vijećnik
5. Mladen Gojun, vijećnik.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 564-01/15-01/02
URBROJ: 2117/01-09-15-3
Dubrovnik, 27. srpnja 2015.

Predsjednik Gradskoga vijeća: Mato Franković, v. r.

 

KLGB Srđ je Grad smatra da se Ugovor o koncesiji mora po hitnom postupku raskinuti, a cjelokupni prostor tvrđave Imperijal urediti u Muzej domovinskog rata koji će biti dan na upravljanje lokalnoj instituciji smještenoj upravo u toj tvrđavi.
Sve ispod toga prodaja je vitalnih interesa Grada Dubrovnika

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.