Srđ je Grad

Neka se pravna služba Grada oglasi: Treba li Grad naplatiti jednu kaznu ili tri?

6 mjeseci nakon isteka roka, Grad Dubrovnik nije pokrenuo naplatu penala za nepoštivanje rokova. Sjetite se koliko čekate na opomenu kad zakasnite platiti račun za, primjerice, komunalnu naknadu!

Vezano uz priopćenje Grada Dubrovnika kojeg potpisuje gospođa Doris Alavija u kojem se spominje i tvrdnja da je KLGB Srđ je Grad znala da su već bili pokrenuti mehanizmi naplate iznosa od cca 600.000 kuna Razvoj Golfu d.o.o. zbog nepoštivanja ugovorne obveze, obraćamo se javnosti ovim demantijem.

Nakon što smo slijedom službenog zahtjeva dobili primjerak Ugovora o koncesiji, kao i Zapisnik sa sastanka održanog 24. listopada na temu projekta tvrđave Imperijal i Golfa na Srđu te nakon što smo proučili spomenute dokumente, došli smo do zaključka da su se već 17. travanja 2014. stekli uvjeti za pokretanje mehanizama za naplatu iznosa od „cca 600.000 kuna zbog nepoštivanja stavki Ugovora“.

Kako su do spomenutog sastanka 24. listopada 2014. već bila prekršena i ostala dva roka (17. lipnja i 17. kolovoza), postavilo se sasvim opravdano pitanje o tome zašto se ovi mehanizmi ne pokreću!?

Pažljivijim čitanjem Zapisnika sastanka može se primijetiti da je investitoru bilo dano do znanja da se rokovi ne poštivaju te da zbog toga prema Ugovoru postoje dvije opcije: raskid ugovora ili naplata bankarske garancije.

No, nigdje ne stoji da su ti mehanizmi naplaćivanja pokrenuti, već samo to da je Grad „u obvezi naplatiti bankarsku garanciju“, i to još od 17. travnja 2014. U tom međuvremenu Grad, međutim, nije ništa pokrenuo po tom pitanju. Investitor je pritom na sastanku rekao da će se o „pravnoj stvari očitovati pisanim putem“, ne osporavajući da kasne s rokovima. Postavlja se, dakle, jasno pitanje: zašto se čekalo 7 mjeseci da se naplati ugovorna kazna i što je to ako ne pogodovanje investitoru!?

Uostalom, pogleda li se točka 10.4. Ugovora o koncesiji u kojoj stoji: „Koncesionar se obvezuje u roku od 15 dana od proteklog roka iz stavaka 10.3.1 do 10.3.8 Članka 10 (u kojima se utvrđuju rokovi koje Investitor treba poštivati, a niti jednog nije op. a.) pismeno izvijestiti Davatelja koncesije o ispunjenju roka, u protivnom će se smatrati da Koncesionar neuredno ispunjava ugovorne obveze“, vidi se da su se 15 dana nakon isteka svakog od rokova već bili stekli uvjeti za naplatu.

Ako su već 3 roka prošla kada će biti naplaćene sve 3 kazne?

Zašto se onda čekalo i nije li to pogodovanje investitoru!?

KLGB Srđ je Grad ovim demantijem želi upoznati javnost s još dvije „sitnice“, a to je da nakon naplate ugovorne kazne investitor mora najkasnije u roku od 5 dana „dostaviti novu mjenicu, odnosno bankarsku garanciju kao nadomjestak za već upotrebljenu“. Na ovome ćemo posebno inzistirati jer javnost ima pravo znati što se događa. Druga se odnosi na naplatu ugovorne kazne ukoliko se pređe krajnji rok za početak rada muzeja u obnovljenoj tvrđavi. Naime, u tom se slučaju plaća ugovorna kazna od 2% na ukupnu vrijednost investicije.

Nadamo se da naplatu sljedećeg ugovornog prekršaja, ukoliko do njega dođe,  nećemo toliko dugo čekati jer ćemo biti prisiljeni pokrenuti pravne mehanizme za prekršaje za koje netko mora snositi odgovornost!

KLGB Srđ je Grad

Preuzimte priopćenje u PDF formatu

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.