Srđ je Grad

Naš prijedlog – Drukčiji model stambene politike

Srđ je Grad ne može i neće podržati Odluku o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje jer je zakonski neprovediva i suprotna Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ovaj prijedlog budućim podstanarima ne jamči sigurnost kupnje stana po povlaštenoj cijeni od 1.350 eura po metru četvornom, a nakon 10 godina. Obzirom da je rješavanje stambenog pitanja za naše mlade sugrađane iznimno važno, predlažemo  jedan sasvim drugačiji model, koji može mladima osigurati sigurnost stanovanja, ali ne i stjecanje vlasništva po privilegiranim cijenama.

Model POS-a koji je u predizborno vrijeme 2017. obećala današnja HDZ-ova uprava, svoju konačnu realizaciju trebao bi imati u donošenju spomenute Odluke na 38. sjednici Gradskog vijeća, a sa svrhom rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika. 

No, ovaj HDZ-ov model POS-a je zakonski neprovediv i to upravo u onom dijelu u kojem se, temeljem Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje, utvrđuje i pravo najmoprimca da istekom najma stana kupi taj stan od Grada prema kupoprodajnoj cijeni od 1.350,00 EUR-a po m2, a koja će biti umanjena za do tada kumulativno plaćene najamnine po ugovoru o najmu stana. 

Članak 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima obvezuje jedinice lokalne samouprave da nekretninama u svom vlasništvu mogu raspolagati samo temeljem JAVNOG NATJEČAJA i za cijenu koja je TRŽIŠNA, a ne temeljem nekog Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje. Činjenica je i da stavak 2. članka 391 regulira iznimku, ali je za tu iznimku potrebno da se KUMULATIVNO ispune dva uvjeta;
 

  • da subjekt bude javni (RH ili jedinica lokalne samouprave) ili barem u vlasništvu javno-pravnog subjekta (pravne osobe u vlasništvu RH-a ili neke jedinice lokalne samouprave), a ne privatna osoba kao u ovom slučaju
  • da postupci budu od javnog interesa, odnosno, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana. 

Za sve druge slučajeve, a to se naročito tiče mogućnosti prodaje imovine Grada Dubrovnika privatnim osobama, po Zakonu je obvezujući – javni natječaj i tržišna cijena. 

PROBLEMI ZA POTPISNIKE UGOVORA 

  • Svi ugovori sklopljeni bez poštivanja pravila o natječaju i tržišnoj cijeni, prema zakonu, su  NIŠTAVNI. Kod ništavosti nema zastare i može se bilo kada aktivirati. To znači da vas bilo tko i bilo kada može tužiti i da stan možete izgubiti.
  • Svi potpisani ugovori o najmu s mogućnošću kupnje, prema Zakonu, ne mogu garantirati da će ista osoba doista moći kupiti stan, a naročito ne i po povlaštenoj cijeni od 1.350 EUR po m2.
  • Vrlo je upitno hoće li banke biti sklone kreditirati građane za kupovinu stanova čiji su ugovori pravno ništavni. 

Upravo zbog ove pravne analize i svjesne obmane građana – Srđ je Grad ne može podržati Odluku o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Ujedno izvršavamo i svoju obvezu prema građanima koji će aplicirati za dobivanje stana i obavještavamo ih u kakvim se pravnim poteškoćama mogu naći.

NAŠ PRIJEDLOG – DRUKČIJI MODEL STAMBENE POLITIKE

Predstavnici „Srđ je Grad“ aktivno su sudjelovali na svim sastancima na kojima smo ukazivali na jedan sasvim drukčiji model stambene politike, koji građanima neće po povlaštenoj cijeni prodavati javnu imovinu, nego će osigurati povoljan i siguran trajni najam. Svi građani Dubrovnika izdvajaju svoja sredstva u proračun Grada Dubrovnika, a tim sredstvima grade se POS stanovi, stoga nije pravedno da neki po povlaštenoj cijeni u vlasništvo dobiju nekretnine plaćene javnim novcem. Kroz trajni najam, stanovi ostaju javni, gradski, što Gradu omogućava i kreiranje stambene politike i reguliranje cijena najma, a dugoročno mladima i mladim obiteljima daje sigurnost stanovanja, bez podizanja kredita. Politika trajnog najma stanova iz stambenog fonda u vlasništvu Grada, koju predlaže „Srđ je Grad“, jedina je prava socijalna, demografska te dugoročno i ekonomska mjera.

Za one koji žele znati više:

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.