Srđ je Grad

JAVNI UPIT ŽANI BAĆI – PROČELNICI KONZERVATORSKOG ODJELA U DUBROVNIKU

Dana 11. kolovoza 2015. u svom dopisu upućenom RAZVOJ GOLFU d.o.o., putem opunomoćenika OMEGA ENGIENERING d.o.o. pročelnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Žana Baća usvaja idejni projekt rekonstrukcije Tvrđave Imperial u kojem je, između ostaloga, Muzej domovinskog rata predviđen u zapadnom bastionu umjesto u središnjem prostoru gdje se do sada nalazio

KLGB Srđ je Grad ovim dopisom želi jest postaviti javan upit pročelnici Baći vezan uz njezino usvajanje idejnog projekta rekonstrukcije tvrđave Imperijal, i to ne ulazeći trenutno u činjenicu da Razvoj Golf d.o.o. nije smio u svom idejnom projektu napraviti ovu izmjenu bez odobrenja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kao ovlaštenog davatelja koncesije, a o čemu je pročelnica Baća morala voditi računa, s obzirom na položaj i odgovornost koju ima, kao i samu „osjetljivost“ javnosti za ovaj slučaj.

Uvidom u UPU ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA S GOLF IGRALIŠTEM I TURISTIČKIM NASELJEM BOSANKA SJEVER I BOSANKA JUG koji je izglasan na sjednici Gradskog vijeća 30. srpnja 2013. u Knjizi I. Odredbe za provođenje, u dijelu koji govori o tvrđavama (oznaka R5-T) jedino i izričito stoji: U okviru prostorno funkcionalne cjeline namijenjene golf igralištima i pratećim sadržajima, smještene su i postojeće tvrđave Fort Imperial i Strinčjera koje predstavljaju dio jedinstvenog fortifikacijskog krajolika platoa Srđ. Tvrđave se rekonstruiraju i dobivaju novu, pretežito kulturnu namjenu, sukladno konzervatorskim uvjetima. Također su i dio jedinstvenog rekreacijskog parka.

Kako je KLGB Srđ je Grad htio saznati kako se definira „kulturna namjena“, a koja bi trebala biti „pretežita“, dakle većinska, upitali smo i izrađivača UPU-a tvrtku URBOS kako definiraju kulturnu namjenu.U odgovoru se URBOS pozivao na „POJMOVNIK NAMJENA (Dodatak III. Pravilnika o sadržaju prostornih planova)“.

U njemu je vrlo precizno određeno što predstavlja „kulturnu namjenu“ te je pobrojano:„Kulturna namjena (D8) obuhvaća građevine sljedećih namjena:

 • biblioteke,
 • kazališta, 
 • kinematografi,
 • muzeji,
 • javne glazbene ustanove,
 • otvorena ili pučka učilišta,
 • arhivi,
 • televizijske i radio postaje,
 • izdavačke ustanove,
 • umjetničke organizacije, 
 • informativne službe,
 •  zajednice i udruge tehničke kulture.“

Pitanja koje mi ovdje javno upućujemo pročelnici Žani Baći jesu:

 • Osim Muzeja domovinskog rata površine 310m2, a koji je prema idejnom projektu smješten u zapadni bastion, pitamo pročelnicu: Za koju je to sve „kulturnu namjenu“ iz gore navedenog dala svoje odobrenje?
 • Gdje se u idejnom projektu nalaze ti prostori „kulturne namjene“?
 • Kolika je površina predviđena za ove prostore?
 • Jesu li ti prostori uopće predviđeni idejnim rješenjem?
 • Jesu li ti prostori „pretežiti“?
 • Je li odobrena izgradnja prostora pod zemljom na sjeveru tvrđave premda je u UPU-om na Karti korištenja i namjene određeno da je oznaka R5-T samo na tvrđavi kao građevini, a ne i oko nje?
 • Prema PUP-u Tvrđava Imperijal označena je oznakom R5-T, što znači da se prema navedenom Pojmovniku radi o Gospodarskoj namjeni – sportsko-rekreacijskoj namjeni, sportskom centru (R5). U njemu između ostalog stoji da „Na površinama sportsko-rekreacijske namjene, sportski centar (R5) mogu graditi i prostori koji upotpunjuju osnovnu namjenu (upravni, prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene, javni i društveni sadržaji, i sl.) uz uvjet da njihova površina iznosi najviše 30% ukupne građevinske (bruto) površine (GBP) osnovne namjene.“

Može li pročelnica Baća objasniti javnosti koju je to onda „osnovnu namjenu“ definirao idejni projekt na kojeg je ona dala odobrenje?
Ukoliko odobreno idejno rješenje nema definiranu „pretežito kulturnu namjenu“, ono ne može biti podloga za dobivanje lokacijske dozvole iz jednostavnog razloga jer nije u skladu s odredbama UPU-a. No, od nadležnog smo Ministarstva već svašta doživjeli pa ne bi iznenadilo da se lokacijska dozvola odobri upravo na temelju ovakvog rješenja.

No prije nego iznesemo zaključak da se u slučaju pročelnice Baće radi o pogodovanju, nadamo se da će pročelnica odgovoriti na ovaj javan upit. U protivnom, smatrat ćemo je odgovornom i za izmještanje Muzeja domovinskog rata u zapadni bastion, kao i za potvrdu idejnog projekta u kome će se Muzej Domovinskog rata naći kao popratni dio velikog ugostiteljsko-trgovačkog centra.
Muzej Domovinskog rata treba se nalaziti u središnjem dijelu tvrđave u kulturnom miljeu u koji prema dignitetu i pripada. Imamo jedinstvenu priliku imati Muzej Domovinskog rata in situ, dakle u autentičnom prostoru gdje se rat vodio, gdje su branitelji proživljavali najteže trenutke, a to je isključivo središnji dio tvrđave. Svako je drugo rješenje potpuni promašaj, uvreda braniteljima i građanima.

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.